Privatumo politika

UAB „Novus Asset Management“, įm. k. 302633413, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, Vilnius (toliau – mes arba Valdymo įmonė), į Jūsų privatumą žiūri labai rimtai ir Jūsų privatumui bei asmeninei informacijai teikia didelę reikšmę. Todėl mes sąžiningai, atsakingai ir teisėtai, laikydamiesi šios privatumo politikos, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų saugumą, reikalavimų tvarkome Jūsų asmeninę informaciją.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime juos perduoti ir kiek laiko saugome, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite bei kitą svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, gali būti pateikta ikisutartinėje informacijoje, sutartyse ir kituose su mūsų paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose.

Privatumo politikos taikymas

Ši Privatumo politika yra aktuali asmenims, kurie apsilanko mūsų interneto svetainėje www.novusam.lt  (toliau – svetainė), naudojasi ar nori pasinaudoti Valdymo įmonės paslaugomis, kreipiasi į ją, ar atstovauja kitus asmenis tokių asmenų santykiuose su Valdymo įmone.

Pateikdami mums asmens duomenis svetainėje, joje naršydami, pateikdami užklausą, naudodamiesi svetainėje esančia užklausos forma, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir su tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Svetainėje gali būti nuorodos į kitų bendrovių interneto svetaines, tačiau Privatumo politika netaikoma Jums naudojantis kitų bendrovių interneto svetainėmis. Visuomet perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja teisės aktai. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos versija.

Iš kur ir kokią informaciją apie Jus mes gauname?

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs pateikiate mums užklausas, sudarote ar ketinate sudaryti su Valdymo įmone sutartis, užpildote paraiškas anketas, kitus Valdymo įmonės prašomus dokumentus, bendraujate su mumis socialiniuose tinkluose.

Jums ketinant sudaryti ar sudarant sutartis su Valdymo įmone, pateikiant jai paraiškas mes tvarkome šiuos asmens duomenis:su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, mokesčių mokėtojo kodą,  rezidavimo šalį, pilietybę, asmens tapatybės dokumento duomenis, skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, jei Jūsų tapatybė yra nustatoma nuotoliniu būdu, parašą.Taip pat kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai (jei skirias), telefono numerį, el. pašto adresą, duomenis, susijusius su Jūsų šeimine padėtimi, naršymo svetainėje duomenis, su Jūsų lankymąsi Valdymo įmonės administruojamuose socialiniuose tinkluose,kitus duomenis: atsižvelgiant į Valdymo įmonėje įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, Jums priskiriamą rizikos klasę, duomenis, susijusius su sankcijų Jums taikymu, informaciją apie pajamų ir investuojamos sumos šaltinius, vykdomą veiklą (užsiėmimą, užimamas pareigas), darbdavį, turimas sąskaitas kredito įstaigose, tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą įmonių valdyme (kontroliuojant 25 % ir daugiau),  taipogi atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius, reikalavimus, rezidavimo valstybę mokesčių tikslaisKuomet pateikiate užklausas svetainėje, mums pateikiate  savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.

Kuomet norite užsisakyti Valdymo įmonės naujienlaiškius, mums pateikiate elektroninio pašto adresą. Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys dėl paslaugų teikimo, mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens atstovo, vadovo, juridinio asmens savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus duomenis: su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, pilietybę, rezidavimo šalį, gyvenamosios vietos valstybę, asmens tapatybės dokumento duomenis.

Atstovo kontaktinius duomenis: adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą, kitus duomenis: atsižvelgiant į Valdymo įmonėje įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos priemones Jūsų buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu,  duomenis, susijusius su sankcijų taikymu, duomenis apie kliento – juridinio asmens – naudos gavėjus (jų vardus, pavardes, mokesčių mokėjimo valstybę, kontrolės dydį).

Netiesiogiai mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus turėdami teisėtą interesą, susijusį su rizikos mažinimu,ar vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo/teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimais, kuomet Jūsų prašymu priimame sprendimą dėl paslaugos Jums teikimo ar teikiame Jums paslaugas, iš mums prieinamų šaltinių: registrų, taipogi   galime rinkti informaciją naudodamiesi interneto paieškos sistemomis.

Kokias tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Paprastai mes Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • sprendimo sudaryti sandorį su Jumis,
  • Jūsų tapatybės patvirtinimo,
  • administruodami, atsakydami į Jūsų užklausas ar siekdami išspręsti kilusias problemas,
  • siekdami apsaugoti, apginti savo teises ir teisėtus interesus,
  • vykdydami teisės aktų, įskaitant tokių kaip pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei teisės aktų, reglamentuojančių Valdymo įmonės bei jos veiklą reglamentuojančių teisės aktųreikalavimus,
  • tobulindami savo paslaugas ir vystydami veiklą,
  • vykdydami tiesioginę rinkodarą,
  • statistiniais.

Šiame skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kai mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, sandoris su Jumis, mūsų teisėtas interesas, kai siekiame apsaugoti mūsų  ar, jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų prašome pateikti sutikimą dėl tokio tvarkymo. Jei sutikimo nepateiksite – šiuo tikslu Jūsų asmens duomenų netvarkysime. Jei sutikimą pateiksite, jo atsisakyti galėsite bet kuriuo metu kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu info@novusam.lt

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime asmens duomenis ne ilgiau nei 3  metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.

Valdymo įmonės klientų, investuojančių į jos valdomus kolektyvinio investavimo subjektus, asmens duomenis, nesusijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais, tvarkysime visą kolektyvinio investavimo subjekto veiklos laikotarpį ir ne trumpiau kaip 3 metus po kolektyvinio investavimo subjekto veiklos nutraukimo. Kitus asmens duomenis įprastai saugosime sutarties vykdymo metu ir 10 metų nuo tų metų, kuriais buvo įvykdyta su Valdymo įmone sudaryta sutartis, paskutinės kalendorinės dienos, nebent ilgesni terminai būtų būtini siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei sandoris nebus sudarytas, asmens duomenis saugosime 2 metus nuo Jūsų kreipimosi dėl paslaugų teikimo gavimo dienos, nebent laikantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis privalėsime saugoti ilgesnį terminą ar, jei siekiant apsaugoti mūsų interesus ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas būtų būtinas.

Vykdydami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis saugosime 8 metus arba 5 metus, priklausomai nuo informacijos pobūdžio (konkretūs terminai nurodyti LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 straipsnyje), o kompetentingų institucijų prašymu, asmens duomenų saugojimo terminas gali būti pratęstas 2 metams. Vykdydami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimus šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais terminais taip pat saugosime ir juridinių asmenų vadovų, atstovų, akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir pan. asmens duomenis, net ir tuo atveju, jei toks asmuo neturi jokių sandorių su Valdymo įmone.

Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenims arba ištrinsime, sunaikinsime arba tokie duomenys taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra griežtai ribojama.

Asmens duomenų saugumas

Kadangi mes ypatingai vertiname Jūsų asmens duomenų saugumą mes taikome tinkamas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Konfidencialumas

Jūsų asmens duomenų saugumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis mes tvarkome griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes  galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams: apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, kitiems konsultantams, mokėjimo paslaugų teikėjams, pasitelktiems duomenų tvarkytojams, valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kitiems gavėjams, kurie nurodyti su Valdymo įmonėje sudarytame sandoryje ar kituose Jums pateikiamuose dokumentuose.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

Asmens duomenų tvarkytojai

Kad įvykdytume Jums savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume Valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Duomenų subjekto teisės

Šia Privatumo politika mes taip pat informuojame Jus, kokias teises, kaip duomenų subjektas Jūs turite.

Šia Privatumo politika yra įgyvendinama Jūsų teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią teisę Jūs taip pat galite realizuoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu adresu, elektroniniu paštu.

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Šią teise Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu adresu, elektroniniu paštu. Jūsų prašymu, mes suteiksime informaciją iš kur gavome Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu juos tvarkome, kam teikiame.

Paprastai tokią informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo Jūs galite įgyvendinti bet kada, kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais, o sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu atšaukti galite ir paspaudę atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikta Jums siųstame elektroniniame laiške.

Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t.y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

Paprastai mes nepriimame automatizuotu asmens duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų Jūsų atžvilgiu. Jei tokius sprendimus mes vis dėlto priimtume, Jūsų prašymu, mes atliksime sprendimo peržiūrą ir visų svarbių duomenų vertinimą.

Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei mums pažeidus Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą, turite teisę į žalos atlyginimą.

Nepilnamečių apsauga

Mes neteikiame paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei mes sužinome, kad asmens duomenys buvo gauti tiesiogiai iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, tokius asmens duomenis mes nedelsiant sunaikiname. Jei esate jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami informaciją apie save, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Jei Jūs esate vaiko tėvai ar teisėti globėjai ir manote, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenis, nedelsiant informuokite mus apie tai, kad mes galėtume tokius duomenis nedelsiant ištrinti.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mes galime būti susikūrę profilius socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook, Linkedin, kituose. Jei  ketinate bendrauti su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Jūsų klausimai

Jei Jūs turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika ar kitų užklausų, susijusių su Jūsų duomenų apsauga, maloniai kviečiame kreiptis į mus šiais kontaktais:

UAB “Novus Asset Management“

Kodas: 302633413

Adresas: M. Valančiaus 1A, LT-03155, Vilnius

El. p.: info@novusam.lt

www.novusam.lt

Mes vertiname visus Jūsų klausimus, patarimus ir nuomonę, todėl sieksime Jums atsakyti kuo greičiau.

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinimui su šia Privatumo politika.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-04-26